شرکت به شیمی

 

تلفن ثابت : 66124899-021
همراه : 09124646402

مسئول بازاریابی : آقای یوسفی

 

پرکلرواتیلن ماده شیمیایی بدون رنگی است که این مایع با کلردار کردن هیدروکربن ها به دست می آید و به عنوان ماده شوینده در خشکشویی ها، تولید فلئوروکربن، ماده انتقال حرارت، ازبین بردن گریس از سطح و ماده پاک کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

پرکلرواتیلن به عنوان ماده اصلی در صنایع گوناگون مانند قطعه سازی ها، ریخته گری ها، قالب سازی ها و خشکشویی ها کاربرد دارد.

برای اطلاعات تماس و سفارش پرکلرواتیلن کلیک کنید

 

تمیزکننده های قلیایی


تمیزکننده هاي قلیایی:
پرکلرواتیلن از تمیزکننده هاي قلیایی می باشد که تاکنون به مقدار زیادي براي تمیز کردن فلزات مصرف شده و بیشتر به خاطر ارزانی نسبی و کارایی آن بوده است. در یک فرمول بندي تمیز کننده قلیایی نمونه ممکن است از مواد زیر استفاده شده باشد:
1- مایه اولیه قلیایی، مثل سدیم هیدراکسید یا سدیم کربنات
2- ساخت مایه ها ( Builders )مثل سیلیکاتها و فسفاتها
3- مواد پراکنده ساز(Dispersing agents )
4- مواد فعال کننده سطح و امولسیون کننده ها
5- عوامل منزوي کننده ( Sequestrants ) کمپلکس دهنده فلزي و سبک کننده هاي آب
6- محلول هاي بافر( Buffers )  مثل بورات ها
7- بازدارنده ها براي کاهش حمله روي فلز که باید پاک شود به وخصوص در باره فلزات غیر آهنی
8- عوامل ظریف ساز( Refining agents)که بر پوشش فسفات بعدي تاثیر گذارد
بعضی مواد بیش از یکی از نقشهاي بالا را اجرا می کنند. مثلاً فسفاتها ممکن است ترکیبی از نقشهاي 1و 2و 3و 6 را دارا باشند و یا سیلیکاتها 1و 7 را دارا باشند.
اجزاي تمیزکننده بستگی به روش کارآیی آنها دارد. تمیز کننده هاي پاششی نیاز به فعال کننده هاي سطح با کف پایین دارند و معمولاً مقدار ماده فعال کننده آنها پایین تر از تمیزکننده هایی است که براي مصرف به صورت غوطه وري طراحی می شوند.
تمیز کننده هاي پاششی معمولاً با غلظتهاي3-5 g/lit از محصول جامد استفاده می شوند.
از طرفی غلظت10-30 g/lit ، براي تمیز کننده هاي غوطه وري بیشتر معمول می باشد.

برچسب های این مطلب:

پرکلرواتیلن-تمیزکنندگی پرکلرواتیلن-تمیزکننده های قلیایی-ترکیبات پرکلرواتیلن-فرمول پرکلرواتیلن-فرمول تمیزکننده های قلیایی